JORDENS SKATTER
De Agostini Deutschland GmbH påminner om att personrelaterade uppgifter endast sparas under själva avtalstiden och lämnas ut till tredje part, såvida detta krävs för att syftet med avtalet (registrera prenumerationer, sköta efterbeställningar etc.) skall kunna fullgöras. Kunden förklarar sig införstådd med att uppgifterna sparas och lämnas ut till tredje part.

De Agostini Deutschland GmbH förbinder sig gentemot kunden eller deltagaren att när som helst på dennes begäran och utan extra kostnad lämna fullständiga upplysningar om sparade datauppgifter, såvida dessa uppgifter rör honom/henne.

Har du frågor om detta är du välkommen att skriva ett kort e-postbrev till
jordens-skatter@titeldata.se.